Załącznik do zarządzenia Nr 268/2014

Burmistrza Kleszczel

z dnia 08 maja 2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia  Nr 268/2014 Burmistrza Kleszczel  z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny Kleszczele

1.   Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele o Nr ewidencyjnym 1677/6 o powierzchni 0,9999 ha, w tym: Lz R V – 0,0603 ha, Lz R VI- 0,9396 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości  82.000,00 zł,

Wadium 8.000,00 zł

Postąpienie – 2000,00 zł

Nieruchomość powyższa nie posiada urządzonej księgi wieczystej                                     

Dla powyższej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. Wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kleszczele powyższa nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów rolnych i leśnych, stanowiących tereny rozwojowe przyszłej zabudowy miasta, która występuje w   bliskim sąsiedztwie od strony północnej.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 2. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Kleszczele o Nr ewidencyjnym 1796 o powierzchni 0,3988 ha, w tym: Br RV- 0,1671 ha, RV- 0,2317 ha.

 Nieruchomość powyższa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i pozostałościami po budynkach gospodarczych

Cena wywoławcza nieruchomości  40.000,00 zł,

Wadium 4000,00 zł

Postąpienie – 1000,00 zł

Nieruchomość powyższa nie posiada urządzonej księgi wieczystej                                     

Dla powyższej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kleszczele powyższa nieruchomość położona jest w kompleksie  obszaru istniejących i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przebudowy oraz lokalizacji usług bliżej niesprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich.

U W A G A  !

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Od wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 13 czerwca  2014 r. o godzinie 10°°.

             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 10 czerwca 2014 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego  w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium  w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

2.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć    w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach  8°°- 15°°.

                                                                                                                       Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-05-08

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-05-13

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-05-13

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-05-13