Załącznik do zarządzenia Nr 259/2014
Burmistrza Kleszczel
z dnia 02 kwietnia 2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) § 3 ust. 1, § 6 ust 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), zarządzenia  Nr 259/2014 Burmistrza Kleszczel  z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Burmistrz Kleszczel

O  G  Ł  A  S  Z  A

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele.

Obręb geodezyjny Gruzka

1.   Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Gruzka gmina Kleszczele o Nr ewidencyjnym 89 o powierzchni 0,2100 ha, w tym: ŁV-0,0257 ha, PsV-0,0588 ha, BrRV-0,1076 ha, LzŁV-0,0124 ha, WŁV-0,0055ha.

Cena wywoławcza nieruchomości  6.600,00 zł,

Wadium 600,00 zł

Postąpienie – 300,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą  Kw Nr 14055.

 2. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Gruzka gmina Kleszczele o Nr ewidencyjnym 93 o powierzchni 0,1900 ha, w tym: ŁV-0,0083ha, PsV-0,0477 ha, BrRV-0,0920ha, LzŁV-0,0363 ha, WŁV-0,0057ha.

Cena wywoławcza nieruchomości  6.200,00 zł,

Wadium 600,00 zł

Postąpienie – 300,00 zł

Nieruchomość powyższa posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 14055.

Dla powyższych nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg przewidywań zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele powyższe nieruchomości położone są w terenach zabudowy zagrodowej wsi Gruzka.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone zobowiązaniami wobec osób trzecich.

 

U W A G A  !

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości.

Okazanie granic nabytej nieruchomości, może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 w dniu 5 maja  2014 r. o godzinie 13 °°.

             W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r. (włącznie) wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  ul. 1 Maja 4 lub na konto Urzędu Miejskiego w Kleszczelach  Nr rachunku 49807100060018829020000130, wadium  w wysokości ustalonej dla danej nieruchomości (decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach – nie później niż termin wpłaty wadium).

1.   Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium.

2.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z jej nabycia lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu poprzez wypłacenie z kasy tutejszego Urzędu lub dokonanie przelewu na ich konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty sporządzenia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego i postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu, można zasięgnąć  w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach ul. 1 Maja 4, pok. Nr 9 lub telefonicznie pod   Nr telefonu (085)  6818004 wew. 23 w godzinach 8°°- 15°°.

                                                                                                                       Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2014-04-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2014-04-03

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2014-04-03

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2014-04-03