NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • wniosek o nadanie obywatelstwa,
 • poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy,
 • poświadczona urzędowo kopia karty stałego pobytu lub czasowego pobytu , jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpis aktu urodzenia,
 • odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
 • życiorys,
 • oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
 • dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • zaświadczenie o braku przeszkód prawnych do nadania obywatelstwa polskiego, o ile tak stanowi umowa międzynarodowa,
 • aktualna fotografia formatu paszportowego,
 • oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa,
 • dokument wydany w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski,
 • do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko, w przypadku gdy:
  - o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice należy dołączyć akt urodzenia dziecka,
  - o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego,
  - dziecko ukończyło szesnaście lat należy dołączyć odpis aktu urodzenia oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa.

OPŁATY

Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Kleszczelach,
17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4
pokój nr 3 lub nr 8, tel. 85 6818004 wew. 16 lub 22

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Całość dokumentów wraz z opinią Urzędu przesyłana jest do
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Termin uzależniony jest od Prezydenta RP.

ULGI

Nie pobiera się opłat skarbowych.

UWAGI

W/ w dokumenty składa się osobiście w Urzędzie

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15.02.1962r. o obywatelstwie polskim /Dz. U. Nr 10, poz.49, z 1990 r. Nr 34, poz.198, z 1997 Nr 114, poz.739 /.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2005-08-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-03-28