Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

 

Stawki podatku od nieruchomości

1. Od budynków:

- mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielający tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. Od budowli – 2% ich wartości

3. Od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,79 zł od 1m2 powierzchni;

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1m2 powierzchni;

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego prze organizacje pożytku publicznego – 0,41 złod 1 m2 powierzchni;

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.

Stawki podatku rolnego

1. Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego – 134,375 zł

2. Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego – 268,75 zł

Stawki podatku leśnego

Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego – 42,19 zł

 

Druki formulatrzy w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.:

  • INRL-1  Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (pdf, doc)
  • DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomościn (pdf, doc)
  • DR-1  Deklaracja na podatek rolny (pdf, doc)
  • DL-1  Deklaracja na podatek leśny (pdf, doc)

Stawki podatku od środków transportowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Ina Cybulińska - Referat Finansowy

Data wytworzenia: 2015-12-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-12-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-12-15