Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 528 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie od 1 września 2020 r. :

1) do 15 września 2020 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

2) do 15 października 2020 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

3) do dnia 15 lutego danego roku szkolnego – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego

4) w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul 1 Maja 4 (pok. Nr 6), od poniedziałku do piątku w godz. od 730- do 1530.

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół  artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny lub

2) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

3) zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jako dochody należy wykazać wszystkie dochody uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego w następujący sposób: 308 zł x ilość ha przeliczeniowych i pomniejsza się o miesięczną składkę KRUS.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2020 r.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6, ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl oraz www.kleszczele.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach pod tel. 85 68 18 004 wew. 14.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) – „Rozdział 8a”,

- uchwała Nr IV/40/2015  Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2068).

Kleszczele, 27 sierpnia 2020 r.

Burmistrz

mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-08-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-08-31

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-08-31