Ogłoszenie z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach

Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zaleca się kontakt z Urzędem Miejskim w Kleszczelach przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że tej zasady nie stosuje się w stosunku do:

‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;

‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;

‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Ponadto interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem, a w szczególności:

1) zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego;

2) dezynfekować ręce przy wejściu na teren Urzędu.

Pracownik ma prawo odmowy obsługi interesanta, który pomimo wezwania nie stosuje się nadal do obowiązków określonych powyżej.

Pracownicy obsługujący interesantów obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem oraz reagować na przypadki nierespektowania przez interesantów obowiązków określonych powyżej i informować o tych zdarzeniach bezpośrednich przełożonych.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie  oraz przed wejściem do Urzędu powiadamianie pracownika sekretariatu Urzędu za pomocą dzwonka przy drzwiach wejściowych.

Korespondencję kierowaną do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach można pozostawić w przeznaczonej do tego urnie umieszczonej przy wejściu w korytarzu urzędu.

Wszelkie informacje będą nadal udzielane głównie drogą telefoniczną bądź elektroniczną, a decyzje i inne dokumenty na wniosek osób zainteresowanych będą wydawane korespondencyjnie. 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele,

tel. 85 6818004,  e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /2005074/skrytka.

 

 

Kleszczele, dnia 10.08.2020 r.

 

BURMISTRZ

 /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-08-10

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-08-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-08-10