Zasady Rekrutacji do Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola składają, do dyrektora placówki, deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, które należy złożyć w terminie do 6 marca 2019 r.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, składają wniosek o przyjęcie do przedszkola .

Druki wniosku/deklaracji można pobrać w Przedszkolu w Kleszczelach. Wnioski wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wraz załącznikami należy złożyć w Przedszkolu w Kleszczelach.

Kryteria przyjęć

1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kleszczele.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe, które mają jednakową wartość, jak niżej:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę następujące kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Kleszczelach, które mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

1) dziecko mające ustawowe prawo w danym roku rekrutacyjnym do wychowania przedszkolnego – 9 pkt.;

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 6 pkt.;

3) dziecko, którego pobyt w placówce będzie trwał powyżej 6 godzin dziennie - 4 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 4 pkt.;

5) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 2 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia w/w kryteriów, są:

1) pkt 1 i 3 jest oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;

2) pkt 2 jest odpowiednio kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny;

3) pkt 4 i 5 jest oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej lub odpowiednie zaświadczenie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

do 6 marca 2019 r.

nie dotyczy

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2019 r.

do 11 marca 2019 r.

od 3 czerwca 2019 r.

do 10 czerwca 2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca 2019 r.

do 18 marca 2019 r.

od 11 czerwca 2019 r.
do 14 czerwca 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 19 marca 2019 r.

do 17 czerwca 2019 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19 marca 2019 r.

do 27 marca 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 28 marca 2019 r.

do 24 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
  • uchwała Nr XVII/153/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Kleszczelach
  • zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Kleszczel z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola w Kleszczelach i Szkoły Podstawowej w Kleszczelach.

 Kleszczele, 7 luty 2019 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-02-06

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-02-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-02-11