Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 528 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie od 2 września 2019 r. :

1) do 16 września 2019 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

2) do 15 października 2019 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

3) do dnia 15 lutego danego roku szkolnego – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego

4) w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul 1 Maja 4 (pok. Nr 6), od poniedziałku do piątku w godz. od 730- do 1530.

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny lub

2) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

3) zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jako dochody należy wykazać wszystkie dochody uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego w następujący sposób: 308 zł x ilość ha przeliczeniowych i pomniejsza się o miesięczną składkę KRUS.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2019 r.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6, ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl oraz www.kleszczele.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (pokój nr 8)
lub pod tel. 85 68 18 004 wew. 14

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) – „Rozdział 8a”,

- uchwała Nr IV/40/2015  Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2068).

Kleszczele,14 sierpnia 2019 r.                                                                                  Burmistrz

                                                                                                                   mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-08-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-08-19

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-08-19