Zasady przyjęć do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Druki wniosków/zgłoszeń można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach. Wnioski wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Kryteria przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 15 marca 2018 r.

Kandydaci dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kleszczelach.

Kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt.;

2) rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu szkoły - 5pkt.;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierający rodziców w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych – 2 pkt.;

4) deklaracja rodzica o uczestnictwie kandydata w dodatkowym nauczaniu języka białoruskiego - 3 pkt.

Spełnienie kryterium zawartego w pkt 4 potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w  posiadaniu szkoły.

Spełnienie kryteriów zawartych w pkt 2, 3 i 4 potwierdza rodzic składając odpowiednio oświadczenie o miejscu zatrudnienia w miejscowości należącej do obwodu szkoły, oświadczenie o miejscu zamieszkiwania krewnych kandydata, deklarację zgłoszenia dziecka na naukę języka białoruskiego.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach

 

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin

 w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 16 lutego 2018 r.

do 9 marca 2018 r.

 

od 1 czerwca 2018 r.

do 8 czerwca 2018 r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca 2018 r.

do 16 marca 2018 r.

 

od 11 czerwca 2018 r.
 do 14 czerwca 2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 19 marca 2018 r.

 

do 15 czerwca 2018 r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 19 marca 2018 r.

 do 27 marca 2018 r.

od 15 czerwca 2018 r.

 do 21 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 28 marca 2018 r.

do 22 czerwca 2018 r.

 

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • uchwała Nr XVI/139/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31 marca 2017 r. w  sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kleszczele dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
  • zarządzenie Nr 2014/2018 Burmistrza Kleszczel z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola w Kleszczelach i Szkoły Podstawowej w Kleszczelach.

 

Kleszczele, 31 stycznia 2018 r.

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-01-31