Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

O G Ł O S Z E N I E

Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 514 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe na osobę
w rodzinie wyniesie 528 zł netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie
od 1 września 2018 r. :

1) do 15 września 2018 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

2) do 15 października 2018 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;

3) w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu;

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul 1 Maja 4 (pok. Nr 6), od poniedziałku do piątku w godz. od 730- do 1530.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców/prawnych opiekunów nieletnich albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny lub

2) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

3) zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli uczeń uczęszcza do takiej szkoły.

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Jako dochody należy wykazać wszystkie dochody uzyskiwane przez poszczególnych członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Dochód z gospodarstwa rolnego wylicza się z powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego w następujący sposób: 288 zł x ilość ha przeliczeniowych, a od 1 października 2018 r. 308 zł x ilość ha przeliczeniowych i pomniejsza się o miesięczną składkę KRUS.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2018 r.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobierać:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. Nr 6

2) ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl oraz www.kleszczele.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach (pokój nr 6)
lub pod tel. 85 68 18 004 wew. 16

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) – „Rozdział 8a”,

uchwała Nr IV/40/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczele (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2068).

 Kleszczele, 16 sierpnia 2018 r.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach jest Burmistrz Kleszczel, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, adres e-mail: sekretariat@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl, tel. 85 6818004.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach oraz za pomocą e-mail: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl lub pod numerem telefonu: 85 6818004.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ustalenia prawa do stypendium szkolnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U.z 2018 r. poz. 1457) oraz jego realizacji .
4.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-08-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-08-22

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-08-22