Informacja o zmianie nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach na ulicę Henryka Sienkiewicza

Uprzejmie informuję, że z dniem 9 lipca 2017 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XVII/155/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2525).

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744).

Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach na ulicę o nazwie Henryka Sienkiewicza.

Numeracja porządkowa nieruchomości znajdujących przy w/w ulicy pozostaje bez zmian.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (np. dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy). Oznacza to, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów przed końcem terminu ważności.

Przemeldowanie osób, zmiany w ewidencji gruntów i budynków oraz zmiany w księgach wieczystych ujawnionych w w/w ewidencji nastąpią z urzędu.

Na właścicielu nieruchomości ciążyć będzie obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

O zmianie adresu należy bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu itp.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie powołanej na wstępie ustawy są zwolnione z opłat.


Kleszczele, dnia 7 lipca 2017 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr. inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Wawrusiewicz - Referat Inwestycji i Środowiska

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-07-07

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-07-07