O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

że dnia 15 marca 2012 r. została wydana decyzja Nr RGK.6733.2.2012.MF o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej  w postaci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Cicha i Spokojna  w Dobrowodzie.

 

    W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 (czternastu) dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

    Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach   ul. 1 Maja 4 pok. 9 w godzinach  8º° -  15°º

 

 

Kleszczele, dnia 15 marca  2012 r.

                                                                                                              Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2013-03-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2013-05-02

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2013-05-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2013-05-02