O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennemu (Dz. U. z 2015 r., poz., 199), oraz art. 49  i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267,  ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 sierpnia 2015 r.  na wniosek Gminy Kleszczele została wydana decyzja Nr RGK.6733.1.2015.MF o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie kanału sanitarnego Ø 0,2 m PCV L= 1242,5 m,

- budowie kanału sanitarnego Ø 0,16 m PCV L= 112,5 m,

- budowie studzienek rewizyjnych PP Ø 425/200 mm – szt. 42,

- budowie studzienek rewizyjnych PE Ø 1000/200 mm – szt. 8,

- wbudowanie trójników podłączeniowych Ø 200/160 mm – szt. 3.

na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi:

1054/1, 1097/1, 1130, 1052/1, 1434, 1041/1, 4442, 2435, 1124, 1147, 1128, 1127, 1123, 1121, 1120, 1117 położonych w mieście Kleszczele przy ulicy Kolejowej i Źródlanej.

 

       W związku z powyższym w ciągu 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, można w Referacie Inwestycji i Środowiska tutejszego Urzędu przy ulicy 1 Maja 4 pok 9 zapoznać się z materiałami dotyczącymi tego postępowania  i wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Kleszczele, dnia 26 sierpnia 2015 r.                              

Burmistrz Kleszczel
/-/  
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Michał Fiedoruk - Referat Inwestycji i Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2015-08-26

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2015-08-28

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2015-08-28

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2015-08-28