Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Kleszczel
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach,
ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele

Forma zatrudnienia: powołanie na okres 4 lat

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) brak prawomocnego ukarania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
6) co najmniej trzyletni staż pracy (do tego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy),
7) wykształcenie wyższe,
8) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządowej instytucji kultury, a także podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych  i prawa pracy,
9) wiedza z zakresu możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
10) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji działalności kulturalnej (zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach kultury),
2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
3) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywny,
4) znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Gminy Kleszczele.

3. Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem
2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania MOKSiR w Kleszczelach na okres 4 lat,
3) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku prawomocnego ukarania w związku z dysponowaniem środkami publicznymi na podstawie ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1311),
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
9) kandydat może złożyć inne dodatkowe dokumenty, np.: potwierdzające osiągnięcia zawodowe, listy polecające, rekomendacje itp.
  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach”, w terminie do dnia 1 marca 2018 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: pisemne zgłoszenie, CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

Informacje dotyczące warunków organizacyjno – finansowych działalności MOKSiR w Kleszczelach można uzyskać w jego siedzibie, ul. 1 Maja 19, tel. 85 6818054.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Kleszczel. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach. Przed powołaniem na stanowisko dyrektora strony zawierają odrębną umowę w formie pisemnej określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pok. nr 7, tel. 856818004 wew. 15.

Przewidywany termin sprawdzenia ofert pod względem formalnym – do 9 marca 2018 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – do 16 marca 2018 r.
    

Burmistrz Kleszczel ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

Kleszczele, dnia 30 stycznia 2018 r.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-01-30