Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wynagrodzeń

Burmistrz Kleszczel
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. wynagrodzeń
w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczelewymiar czasu pracy: 1 etat
1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie wyższe - kierunek ekonomia, rachunkowość i finanse bądź wykształcenie wyższe i kursy kwalifikacyjne z zakresu prowadzonych zadań i co najmniej roczny staż pracy przy wykształceniu wyższym lub wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym i co najmniej 2- letni staż pracy na podobnym stanowisku;
7) umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT,
8) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw płacowych w jednostkach sektora finansów publicznych;
2) znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych;
3) umiejętność obsługi programu Płace i Płatnik;
4) odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia,
5) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji  niezbędnej do sporządzenia list płac oraz naliczanie wynagrodzenia dla pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i społecznie użytecznych oraz  diet radnych i sołtysów,
2) prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
3) sporządzanie przelewów do list płac,
4) przygotowanie dokumentów księgowych do podjęcia gotówkowego oraz w obrocie bezgotówkowym w zakresie wynagrodzeń , zasiłków, delegacji i faktur zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
5) zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia  społecznego oraz wyrejestrowanie po zakończeniu pracy,
6) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników, przekazywanie należnych składek na dobro ZUS oraz  prowadzenie rozrachunków z ZUS,
7) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych z zatrudnienia osób niepełnosprawnych do PFRON,
8) sporządzanie deklaracji rozliczeniowej z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z Urzędem Skarbowym,
9) prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z tytułu naliczania pracownikom potrąceń w ramach działania jednostki,
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń mienia, członków OSP i ubezpieczenia dobrowolnego osób oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
11) sporządzanie miesięcznych rozliczeń  dotyczących refundacji środków finansowych do Powiatowego Urzędu Pracy,
12) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
13) współpraca z Referatem Organizacyjnym w sprawach dotyczących przygotowania danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno-rentowych,
14) prowadzenie analityki do konta „Środki trwałe”, „Pozostałe środki trwałe” oraz dokonywanie umorzeń i aktualizacji wartości środków trwałych,
15) prowadzenie ewidencji analitycznej  funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych oraz ewidencji analitycznej dochodów w zakresie wieczystego użytkowania,
16) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
17) współudział w sporządzaniu sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw oraz w czynnościach związanych z zamknięciem roku budżetowego,
18) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,
19) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i Skarbnika

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
4) kwestionariusz osobowy,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
8) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

5. Warunki pracy na stanowisku
Stanowisko pracy znajduje się w parterowym budynku Urzędu przy ul. 1 Maja 4. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

6. W grudniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds wynagrodzeń”, w terminie do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Kleszczele, dnia 30 stycznia 2018 r.                         

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-01-30