Ogłoszenie o naborze ds wynagrodzeń III

Burmistrz Kleszczel
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. wynagrodzeń

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

wymiar czasu pracy: 1 etat


1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie wyższe;
7) co najmniej  5 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
8) umiejętność sporządzania deklaracji ZUS, PIT,
9) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku do spraw płacowych w jednostkach sektora finansów publicznych;
2) znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych;
3) umiejętność obsługi programu Płace i Płatnik;
4) odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia,
5) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji  niezbędnej do sporządzenia list płac oraz naliczanie wynagrodzenia dla pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych i społecznie użytecznych oraz  diet radnych i sołtysów,
2) prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno-prawnych,
3) sporządzanie przelewów do list płac,
4) przygotowanie dokumentów księgowych do podjęcia gotówkowego oraz w obrocie bezgotówkowym w zakresie wynagrodzeń , zasiłków, delegacji i faktur zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
5) zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia  społecznego oraz wyrejestrowanie po zakończeniu pracy,
6) sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników, przekazywanie należnych składek na dobro ZUS oraz  prowadzenie rozrachunków z ZUS,
7) sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji rozliczeniowych z zatrudnienia osób niepełnosprawnych do PFRON,
8) sporządzanie deklaracji rozliczeniowej z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń, przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z Urzędem Skarbowym,
9) prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z tytułu naliczania pracownikom potrąceń w ramach działania jednostki,
10) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń mienia, członków OSP i ubezpieczenia dobrowolnego osób oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
11) sporządzanie miesięcznych rozliczeń  dotyczących refundacji środków finansowych do Powiatowego Urzędu Pracy,
12) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
13) współpraca z Referatem Organizacyjnym w sprawach dotyczących przygotowania danych o wynagrodzeniach do świadczeń emerytalno-rentowych,
14) prowadzenie analityki do konta „Środki trwałe”, „Pozostałe środki trwałe” oraz dokonywanie umorzeń i aktualizacji wartości środków trwałych,
15) prowadzenie ewidencji analitycznej  funduszu świadczeń socjalnych, sum depozytowych oraz ewidencji analitycznej dochodów w zakresie wieczystego użytkowania,
16) rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,
17) współudział w sporządzaniu sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw oraz w czynnościach związanych z zamknięciem roku budżetowego,
18) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,
19) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i Skarbnika.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
4) kwestionariusz osobowy,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
8) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach),
9) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

5. Warunki pracy na stanowisku
Stanowisko pracy znajduje się w parterowym budynku Urzędu przy ul. 1 Maja 4. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

6. W kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds wynagrodzeń”, w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dodatkowe informacje:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:
Burmistrz Kleszczel
Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku naboru (po okazaniu dowodu tożsamości). Po ww. terminie zostaną odesłane kandydatom.
Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną odesłane kandydatom.

Kleszczele, dnia  16 maja 2018 r.                         

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-05-16

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-05-16