Ogłoszenie o naborze ds. księgowości budżetowej

Burmistrz Kleszczel
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości budżetowej

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

wymiar czasu pracy: 1 etat

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane: ekonomia, rachunkowość, finanse);
7) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane osoby z doświadczeniem w wykonywaniu zadań  na stanowisku związanym z obsługą finansów publicznych w samorządzie terytorialnym;
2) znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu;
3) znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej;
4) biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej;
5) zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność,  umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole,  umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, wysoka kultura osobista;
6) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych w zakresie dochodów i wydatków, bieżące wprowadzanie danych do systemu księgowego oraz sporządzanie wydruków komputerowych,
2) bieżące  dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
3) uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald do kont księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego,
4) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej kosztów w zakresie zespołu 4,
5) kontrola wyciągów bankowych, sporządzanie poleceń księgowania oraz przekazywanie dowodów księgowych dołączonych do wyciągów pomiędzy  pracownikami księgowości,
6) prawidłowe kompletowanie dowodów finansowo - księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym;
7) sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalnym i rachunkowym,
8) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie zaangażowania na kontach pozabilansowych,
9) terminowe i rzetelne oraz zgodnie z przepisami sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań finansowych urzędu jako jednostki budżetowej oraz udział w sporządzaniu sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu,
10) prowadzenie ewidencji planu jednostki budżetowej i jego zmian, bieżącej analizy realizacji zadań i zaangażowania wydatków w stosunku  do planu oraz zgłaszanie wszelkich uwag celem niedopuszczenia do przekroczenia planu i naruszenia dyscypliny finansowej,
11) dokonywanie rocznej inwentaryzacji należności i zobowiązań poprzez potwierdzenie sald z poszczególnymi kontrahentami,
12) rozliczanie i terminowe przekazywanie pobranych dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę na rachunek wojewody,
13) obsługa programu budżet i programu BESTI@ oraz oprowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami,
14) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i Skarbnika.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
4) kwestionariusz osobowy,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
8) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

5. Warunki pracy na stanowisku
Stanowisko pracy znajduje się w parterowym budynku Urzędu przy ul. 1 Maja 4. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

6. W lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej”, w terminie do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Kleszczele, dnia 2 marca 2018 r.                         

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-03-02

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-03-02

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-03-02