Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obsługi kasowej

Burmistrz Kleszczel ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obsługi kasowej w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

wymiar czasu pracy: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) nieposzlakowana opinia;

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6) wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane: ekonomia, rachunkowość, finanse);

7) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane osoby z doświadczeniem w wykonywaniu zadań  na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach samorządowych;

2) znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jst, ustawy o samorządzie gminnym, ordynacji podatkowej, rachunkowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu porządku i  czystości w gminach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz zasad funkcjonowania samorządu;

3) umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych,

4) zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność,  umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji, wysoka kultura osobista,

5) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowywanie i dostosowywanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:

a) naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nie złożenia deklaracji o opłacie,

b) określania wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) prowadzenie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów opłat za gospodarowanie odpadami oraz księgowanie wpłat,

b) ontrola terminowości dokonywanych wpłat,

c) naliczanie odsetek za zwłokę,

d) sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych za zaległości w opłatach,

e) prowadzenie spraw dotyczących umorzeń w zakresie opłat,

f) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień i sprawozdań

g) prowadzenie obsługi kasowej urzędu zgodnie z instrukcją w sprawie gospodarki kasowej, a w szczególności:

h) sporządzanie zestawień wpływów i terminowe odprowadzanie gotówki do banku obsługującego budżet,

i) dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, poleceń wyjazdu służbowego, zestawień, itp.) zaakceptowanych przez kierownika jednostki i Skarbnika względnie osoby przez nich upoważnione,

j) sporządzanie raportów kasowych  dla Urzędu,

k) uzupełnianie pogotowania kasowego,

4) w zakresie księgowości:

a) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych,

b) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie najmu i dzierżawy mienia komunalnego – opłaty i czynsze mieszkaniowe,

c) prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej z zakresu opłaty targowej, miejscowej, administracyjnej i innych będących stałymi dochodami gminy,

d) prowadzenie postanowień związanych ze ściągalnością należności z zakresu swojego działania,

e) kompletowanie i przygotowywanie decyzji na umarzanie, odraczanie zaległości podatkowych i innych należności,

f) przygotowywanie informacji z zakresu ulg, odroczeń i umorzeń,

g) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

5) prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług w gminie, w szczególności:

 a) weryfikacja dokumentów dotyczących zakupów w Urzędzie Miejskim pod kątem możliwości dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego,

 b) prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo – księgowej związanej z podatkiem VAT zakupu Urzędu Miejskiego na potrzeby podatku od towarów i usług,

c) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu),

d) uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i dostarczoną przez odpowiedni referat ewidencję sprzedaży wraz ze sporządzaniem w imieniu Urzędu Miejskiego stosownych miesięcznych deklaracji,

e) współpraca z referatami Urzędu Miejskiego w zakresie podatku VAT należnego i naliczonego,

f) weryfikacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczanych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT,

g) sporządzenie zbiorczej deklaracji podatkowej VAT-7 Gminy Kleszczele na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczanych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku VAT,

h) sporządzanie korekt deklaracji VAT-7 dla Urzędu Miejskiego,

i) sporządzanie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 dla Gminy Kleszczele,

j) przygotowywanie danych do przelewu podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego,

k) sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,

l) współpraca w sprawach związanych z rozliczaniem VAT z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy objętych centralizacją rozliczeń podatku VAT, współpraca z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT,

m) przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

6) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i Skarbnika.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

4) kwestionariusz osobowy,

5) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

6) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,

8) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku

Stanowisko pracy znajduje się na parterze w budynku Urzędu przy ul. 1 Maja 4 w Kleszczelach. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Umowa o pracę może być zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 1. W październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i obsługi kasowej”, w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Burmistrz Kleszczel

Urząd Miejski w Kleszczelach

1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, tel. 856818004, elektronicznie: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl.

3. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.)
 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
 5. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przez okres i na zasadach określonych w § 17 zarządzenia Nr 110/08 Burmistrza Kleszczel z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (dostępne na stronie http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl). Protokoły z posiedzeń komisji do spraw naboru stanowią narodowy zasób archiwalny (kategoria archiwalna A), natomiast pozostała dokumentacja z rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat i po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego brakowana.

 

Kleszczele, dnia  27 listopada 2020 r.                                                                      

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-11-27

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-11-27

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2020-11-27