Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Kleszczel ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

wymiar czasu pracy: 1/4 etatu
1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) nieposzlakowana opinia;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
6) wykształcenie wyższe informatyczne;

2. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy, stanowisk pracy wyposażonych w komputery;
2) podstawowa znajomość budowy i zasad działania sprzętu komputerowego oraz umiejętność dokonywania prostych napraw;
3) znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych,
4) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej,
5) doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
6) preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
7) odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie stron internetowych Urzędu,
2) utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
3) pełnienie funkcji administratora systemów,
4) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, programów komputerowych, licencji,
5) monitorowanie legalności oprogramowania wykorzystywanego na stacjach roboczych,
6) zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów przed atakami wirusów,
7) administrowanie siecią komputerową Urzędu,
8) archiwizacja systemów teleinformatycznych, oprogramowania, baz danych oraz ich odtwarzanie w sytuacjach awaryjnych,
9) nadzór nad funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów i administrowanie systemem,
10) konfigurowanie i instalacja nowo zakupionego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
11) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego oraz koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,
12)  administrowanie pocztą elektroniczną,
13) prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych w zasobach informatycznych,
14) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu zabezpieczeń danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznej Urzędu i ich wdrażanie,
15) udzielanie pomocy pracownikom w prawidłowej obsłudze oprogramowania i sprzętu komputerowego,
16) szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego i  bezpiecznych zachowań w środowisku informatycznym,
17) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i Sekretarza.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
4) kwestionariusz osobowy,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
8) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach),
9) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

5. Warunki pracy na stanowisku
Stanowisko pracy znajduje się w parterowym budynku Urzędu przy ul. 1 Maja 4. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1/4 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze może być powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

6. W lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka”, w terminie do dnia 28 marca 2019 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:
Burmistrz Kleszczel
Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, tel. 856818004, elektronicznie: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl.
3. Dane będą przetwarzane do celów niniejszej rekrutacji pracowników na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
8. Dokumenty kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przez okres i na zasadach określonych w § 17 zarządzenia Nr 110/08 Burmistrza Kleszczel z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (dostępne na stronie http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl). Protokoły z posiedzeń komisji do spraw naboru stanowią narodowy zasób archiwalny (kategoria archiwalna A), natomiast pozostała dokumentacja z rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat i po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego brakowana.

Kleszczele, dnia  14 marca 2019 r.                         

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Załączniki do treści

  • Formularz.pdf (PDF, 65,29 KB)

    Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

  • Formularz.rtf (RTF, 13,36 KB)

    Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-03-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-03-14

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-03-14