Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika Gminy

Burmistrz Kleszczel
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Zastępcy Skarbnika Gminy

w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczelewymiar czasu pracy: 1 etat


1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
8) 5 letni staż pracy, w tym posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości;
9) znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, a w szczególności z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dochodach jst, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej;
10) umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych;
2) znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej;
3)  biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej;
4) zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, umiejętność prowadzenie negocjacji, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, zdyscyplinowanie, sumienność, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji;
5) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie zadań Skarbnika Gminy - kierownika Referatu Finansowego podczas jego nieobecności,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) współpraca z bankiem obsługującym budżet Gminy,
4) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetu gminy,
5) prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie oraz kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
6) kontrola prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i środków specjalnych,
7) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków bieżących ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych dotacji podlegających rozliczeniu,
8) rozliczanie i terminowe przekazywanie pobranych dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę na rachunek wojewody,
9) prowadzenie centralnego rejestru faktur,
10) sprawdzanie raportów kasowych pod względem formalno - rachunkowym,
11) nadzór nad postępowaniem w sprawach podatkowych,
12) nadzór nad prowadzeniem egzekucji z tytułu podatków i opłat,
13) nadzór nad realizacją zadań z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz działalności gospodarczej,
14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, zakładowego obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania inwentaryzacji, zasad funkcjonowania kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi,
15) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych z zakresu wykonywanych czynności,
16) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i Skarbnika.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
4) kwestionariusz osobowy,
5) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
8) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

5. Warunki pracy na stanowisku
Stanowisko pracy znajduje się w parterowym budynku Urzędu przy ul. 1 Maja 4. Jest wyposażone w niezbędne urządzenia techniczne. Praca odbywa się w podstawowym systemie czasu pracy w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa. Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy, przy czym dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym istnieje obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Kandydat wyłoniony w naborze przed zatrudnieniem zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

6. W styczniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17‑250 Kleszczele, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy”, w terminie do dnia 2 marca 2017 r. do godz. 15.30.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Kleszczele, dnia 20 lutego 2017 r.                       

 Burmistrz
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-02-20

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-02-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-02-20