Klauzula informacyjna - nagrywanie i utrwalanie obrad sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Kleszczel, ul. 1  Maja 4, 17-250 Kleszczele, tel. 85 6818004 adres e-mail: sekretariat@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl,
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pomocą e  mail: iod@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl lub pod numerem telefonu: 85 6818004.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym nowa w art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są gromadzone i przetwarzane  w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Nagrania z sesji udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach i na stronie internetowej www.kleszczele.pl oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6.  Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz każde inne osoby albowiem nagranie stanowi informację publiczną i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
a.dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b.sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c.ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Chmielewska - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-11-19

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-11-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-11-21