Ochrona środowiska

  1.  Decyzje o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  2. Publicznie Dostępny Wykaz Danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

            Karty informacyjne prowadzone będą dla każdego dokumentu oddzielnie

 • dla wniosków i zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów karta A i B
 • dla wniosków i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia karta A i B
 • dla wniosków i postanowień w sprawie opiniowania programu gospodarki odpadów niebezpiecznych karta A i B
 • dla wniosków i decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych stałych i ciekłych karta A i B

  Karta typu A  zawiera:
 • wnioski o wydanie decyzji
 • wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

  Karta typu B zawiera :
 • decyzje i postanowienia
 • wskazania lokalizacyjne


  Karta typu C
 • projekty: polityk, strategii, planów lub programów

  Karta typu D
 • polityki, strategie, plany lub programy

  Karta typu E
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • analizy porealizacyjne
 • przeglądy ekologiczne
 • raporty o bezpieczeństwie
 • dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów


  Karta typu F
 • prognozy oddziaływania na środowisko
 • dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • opracowania ekofizjograficzne
 • rejestry substancji niebezpiecznych
 • wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • rejestry poważnych awarii


  Karta typu G
 • wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

  Karta typu H
 • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

  Karta typu I
 • inne dokumenty


  Podstawowe informacje o wykazie

      Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 19 ust. 2 i znajdujących się w ich posiadaniu oraz zgodnie z art. 19 ust. 6, obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Od 28 grudnia 2006 r. istnieje ustawowy obowiązek prowadzenia wykazu w Internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej.


  Obowiązek udostępniania informacji dotyczy:
 • organów administracji rządowej - na szczeblu centralnym, jak i terenowym, czyli np.: ministra, wojewody, w tym także mających zadania z zakresu ochrony środowiska na mocy innych ustaw np. Głównego Urzędu Statystycznego, dyrektora parku narodowego czy powiatowego inspektora sanitarnego,
 • organów jednostek samorządu terytorialnego np.: wójta, burmistrza czy starosty,
 • innych podmiotów, powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, np. Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.

  Publicznie dostępny wykaz danych dostarcza informacji o dokumentach i jest swego rodzaju wskazówką, jak i gdzie ich szukać oraz informacji na temat realizacji procesów administracyjnych przez poszczególne organy, np. czy dany podmiot posiada stosowne zezwolenia na korzystanie ze środowiska, czy dla danego wniosku wydana została decyzja, itp.

  Publicznie dostępny wykaz danych składa się ze:
 • spisów kart informacyjnych,
 • kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów.

Wzory kart określają formularze:

 • A - H dla poszczególnych kategorii dokumentów, o których umieszczenie informacji w wykazie jest obowiązkowe,
 • I - dla dokumentów oraz danych, o których umieszczenie informacji w wykazie jest nieobowiązkowe.

Karty informacyjne, w zależności od kategorii dokumentu, zawierają różne informacje m.in. nr wpisu dokumentu w wykazie, zakres przedmiotowy sprawy lub opis dokumentu, datę powstania, nazwę podmiotu, organu wydającego daną decyzję a także ewentualne zastrzeżenia dotyczące udostępniania treści dokumentu

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2007-03-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-03-14

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2007-03-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-03-14