Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr I/233 /06
Burmistrza Kleszczel
z dnia 15 listopada 2006 r.

Informacja Opisowa o stanie mienia komunalnego w Kleszczelach na dzień 15 listopada 2006 r.

Gmina Kleszczele posiada na stanie mienie komunalne na ogólną wartość - 13.811.020 zł.

Są to:

1) Grunty o powierzchni ogółem 261,8901 ha o wartości - 2.238.604 zł

w tym:

a) Grunty rolne o pow. 45,2223 ha

W bezposrednim zarządzie znajduje się 28,4223 ha, 3,86 ha przekazano w bezpłatne uzytkowanie na podstawie umowy użyczenia dla 6 jednotek OSP i Zespołowi Szkół w Kleszczelach. Wydzierżawiomych jest 12,94 ha. Dochód z tego tytułu wynniesie 620 zł.

b) lasy o pow. 19,1580 ha

c) tereny rekreacyjne o pow. 5,70 ha ( plac zabaw, park, zieleńce, boiska sportowe, basen kąpielowy),,

d) działki budowalne o pow. 0,3076 ha,

e) inne o pow. 191,5581 ha ( tereny przemysłowe, kopaliny piasku i zwiru, wysypiska , grzebowiska oraz nieużytki).

W bezpośrednim zarządzie znajduje się 183,7569 ha., wydzierżawionych na podstawie umowy 0,0412 ha, w użytkowaniu wieczystym - 7,76 ha. Dochody z tego tytułu wynoszą - 12.980 zł.

Zmiana stanu gminnego zasobu nieruchomości nastąpiła w wyniku obrotu cywilno-prawnym w ciągu roku. W obrocie tym stan gruntów zmniejszył się o 51,6633 ha Zbycie dotyczyło sprzedaży gruntów zabudowanych i niezabudowanych w Kleszczelach o po. 0,1488 ha, we wsi Suchowole o pow. 0,1844 ha , we wsi Saki o pow. 0,5452 ha oraz we wsi Repczyce obrębie geodezyjnym Dobrowoda 50,7849 ha.

W 2007 roku planuje się do sprzedaży 20 działek we wsi Repczyce o ogólnej powierzchni

2,6000 ha. Dochody z tego tytułu oszacowano na kwotę 120.000 zł

2) Budynki na ogólną wartość - 1.278.453 zł.

Są to:

- budynki i lokale mieszkalne o wartości - 112.785 zł

( wynajęte na podstawie umowy najmu. Dochody z tego tytułu wynoszą 8.000 zł.)

- budynki gospodarcze - 53.261 zł.

- obiekty lukturalne - świetlice wiejskie - 188.117 zł.

- Obiekty służby zdrowia - 83.588 zł

- Budynki OSP - 316.635 zł

( na podstawie umowy uzyczenia przekazano do bezpłatnego użytkowania jednostkom OSP).

- Budynki uzytkowe ( warsztaty) - 252.399 zlłBudynki Urzędu - 191.883 zł.

- Przystanki - 79.785 zł

3) Budowle na ogólna wartość - 9.377.041 zł.

- Wodociągi - 3.681.627 zł

( na podstawie umowy uzyczenia przekazano do eksploatacji dla Wojewódzkiego Zarządu Konserwacji i Urządzeń Wodnych w Białymstok)

- Oczyszczalnia siceków oraz 10542 mb

kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach o wartości 2.662.589 zł

- Zbiornik retencyjny o wartości - 2.194.341 zł.

- Obiekty sportowe - basen kapielowy - 104.008 zł.

- Drogi gminne - 647.187 zł

- Oświetlenie uliczne - 49.224 zł

- Ogrodzenia, instalacje wodno-kanalizacyjne 30.136 zł

- Wieże OSP - 7.928 zł.

4) Środki transportowe na ogólną wartość - 744.034 zł.

w tym:

- Środki do dowożenia dzieći do szkoły - 265.190 zl

- Środki transportowe na potrzeny własne urzędu 133.790 zł

- Środki transportowe ora z sprzęt do ratownictwa technicznego OSP - 345.054 zł.

5) Maszyny i sprzęt ogolnegoz astosowania - 122.680 zł

6) Zestawy prądotwórcze - 50.209 zł.

Zmiana wartości stanu mienia komunalnego od 15 listopada 2005 roku nastąpiła poprzez:

1) Przyjęcia środków trwałych 9 sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Kleszczelach oraz wodociągowa we wsi Biała Straż , przebudowa ulicy Kopernika , zakup komputerów, nieodpłatne przyjęcie samochodu pożarniczego, zakup dmuchawły do oczyszcalni ścieków oraz zakup autobusu AUTOSAN do dowożenia dzieci.

2) rozchodu środków trwałych poprzez:

Likwidacji 2 budynków ze względu na zły stan technuczny oraz sieci wodociągowej na ulicy Stacja Kolejowa.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-11-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-12-21

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2010-02-09

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-12-21