Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach    
        Przedmiotem konsultacji społecznych było zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowej nazwy dla obecnej ulicy Generała Świerczewskiego położonej w Kleszczelach oraz ustalenie rankingu propozycji nazw ulicy w kolejności od tej, która otrzymała największą liczbę głosów. Przeprowadzenie konsultacji społecznych zarządził w dniu 15 lutego 2017 r. Burmistrz Kleszczel Zarządzeniem Nr 152/2017. W tym dniu podano do publicznej wiadomości informację o zarządzonych konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i na terenie miasta Kleszczele. Przystąpienie do zmiany nazwy ulicy jest następstwem wejścia w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Konsultacje objęły swoim zasięgiem obszar miasta Kleszczele.
    W terminie od 17 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. mieszkańcy Kleszczel zgłaszali na formularzu ankietowym propozycje nowej nazwy dotychczasowej ulicy Generała Świerczewskiego. Zgłoszono następujące propozycje nowej nazwy ulicy:
1. Henryka Sienkiewicza
2. Berwy
3. Generała Władysława Andersa
4. ks. Antoniego Sosnowskiego
5. Stanisława Dubois
6. Długa
Informacja o zgłoszonych propozycjach nazwy ulicy została podana w dniu 10 marca 2017 r. do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
    W dniu 17 marca 2017 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kleszczel, podczas którego przeprowadzono głosowanie w sprawie wskazania nowej nazwy w/w ulicy. W spotkaniu uczestniczyło 44 mieszkańców Kleszczel. Spotkaniu przewodniczył Burmistrz Kleszczel Aleksander Sielicki.
    Sekretarz Gminy Walentyna Sidoruk przedstawiła propozycje nowych nazw dotychczasowej ulicy Generała Świerczewskiego wraz z uzasadnieniami do każdej z nich oraz zasady głosowania i warunki ważności głosu. Następnie przeprowadzono głosowanie na formularzach ankiet, ustalonych zarządzeniem Burmistrza Kleszczel. Wyniki głosowania ustaliła powołana podczas spotkania Komisja Skrutacyjna. Ustalenie wyników polegało na zsumowaniu głosów ważnie oddanych na każdą propozycję nowej nazwy ulicy oraz ustaleniu rankingu propozycji nazw ulicy w kolejności od tej, która otrzymała największą liczbę głosów.
    W głosowaniu brało udział 43 uprawnionych mieszkańców Kleszczel. Oddano 41 ważnych głosów, 2 głosy były nieważne. Poszczególne propozycje nowej nazwy ulicy uzyskały następujące liczby głosów:
1. Henryka Sienkiewicza – 18 głosów
2. Długa – 13 głosów
3. Generała Władysława Andersa – 6 głosów
4. ks. Antoniego Sosnowskiego – 2 głosy
5. Berwy – 1 głos
6. Stanisława Dubois – 1 głos
Propozycja nadania nazwy ulicy Henryka Sienkiewicza dotychczasowej ulicy Generała Świerczewskiego zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Kleszczelach.

Kleszczele, dnia 22 marca 2017 r.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-03-22

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-03-22