Informacja Burmistrza Kleszczel z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych

Szanowni mieszkańcy Kleszczel!
    

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744). Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.
    Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nową nazwę.
    Mając powyższe na uwadze, w dniu 15 lutego 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Kleszczel w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach.
    Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowej nazwy dla obecnej ulicy Generała Świerczewskiego położonej w Kleszczelach.
    Konsultacje obejmują swoim zasięgiem obszar miasta Kleszczele i odbywać się będą w okresie od 17 lutego 2017 r do 19 marca 2017 r. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec, stale zamieszkały na terenie Kleszczel.
    Propozycję nowej nazwy ulicy należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia, w terminie od 17 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. :
1) wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Kleszczelach propozycję zmiany nazwy ulicy,
2) składając w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach (pokój nr 6) propozycję zmiany nazwy ulicy,
3) wysyłając e-maila ze skanem podpisanego formularza z propozycją zmiany nazwy ulicy na adres: kleszczeleum@fr.pl.
    Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach w zakładce „Konsultacje społeczne”. Informację o prawidłowo zgłoszonych propozycjach nowej nazwy ulicy udostępni się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w terminie do 10 marca 2017 r.
    Głosowanie w sprawie wskazania nazwy ulicy odbędzie się podczas zebrania mieszkańców Kleszczel zwołanego przez Burmistrza Kleszczel w terminie do 19 marca 2017 r. Głosowanie przeprowadzi się na formularzu ankiety do głosowania stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
    O wynikach przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Kleszczel poinformuje:
1) mieszkańców Gminy – na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,
2) Radę Miejską w Kleszczelach - na najbliższej sesji Rady.
    Zapraszam mieszkańców Kleszczel do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowej nazwy dla ww. ulicy.
    Zgodnie z art. 5 ust. 2 w/w ustawy zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Kleszczele, dnia 15 lutego 2017 r.                      

 BURMISTRZ
                                                    mgr inż. Aleksander Sielicki

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 152/2017

Formularz zgłoszeniowy (doc)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-02-15

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2017-02-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2017-02-15