Przedszkole w Kleszczelach

Przedszkole w Kleszczelach

17-250 Kleszczele, ul. Plac Parkowy 4,

tel. (85) 6818203

e-mail: pwk@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.30

 

 

p.o. Dyrektora Przedszkola: Wioleta Karpowicz

Podstawa prawna działania

Przedszkole funkcjonuje na podstawie:

- Statutu Gminy Kleszczele

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- Statutu Przedszkola w Kleszczelach

 

Organizacja Przedszkola

Nazwa i typ przedszkola

 

Przedszkole nosi nazwę Przedszkole w Kleszczelach jest przedszkolem publicznym.

Mieści się w budynku Zespołu Szkół w Kleszczelach, ul. Plac Parkowy 4.

Obejmuje swym zasięgiem wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Kleszczele : Biała Straż, Dasze, Dobrowoda, Gruzka, Kleszczele, Kraszewo, Piotrowszczyzna, Pogrzeby, Policzna , Repczyce, Saki, Suchowole, Toporki, Zaleszany i Zuki.

Organem prowadzącym jest Gmina Kleszczele.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Rozkład zajęć i godziny pracy

Szczegółową organizację wychowania nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Burmistrz Kleszczel.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki.

Czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7 -15.30.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz godzin dojazdu dzieci do przedszkola.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

W przedszkolu nie ma leżakowania, zapewnia się jednak możliwość relaksu i odpoczynku zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

Oddziały

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.

Przedszkole prowadzi rekutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

Przedszkole posiada dwie sale zabaw.

Podstawową jednostką organizacyjna jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Do przedszkola uczęszcza 36 dzieci.

Zajęcia odbywają się z podziałem na dwa oddziały:

- I oddział: 5 - 6 latki

- II oddział: 2,5 - 4 latki

Opłaty w przedszkolu

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Kleszczele oraz rodziców w formie opłat stałych (opłatę stałą ustala się zgodnie z Uchwałą Nr XXI/162/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2013 r. ).


1. W Przedszkolu w Kleszczelach zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie od godziny otwarcia placówki do godz. 13:00, w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.

2.  Poza czasem wymienionym w pkt. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

3. Wysokość odpłatności, o której mowa w pkt. 2, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w pkt. 3, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w pkt. 1, wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt. 4, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu lub zwrotowi.

6. Opłata, o której mowa w pkt. 3 waloryzowana jest na zasadach określonych art. 14 ust. 5b – 5d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

7. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w pkt. 3 za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług Przedszkola w Kleszczelach korzysta troje i więcej dzieci z tej samej rodziny.

8.  Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola w wymiarze przekraczającym czas, o którym mowa w pkt. 1 zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za każde dziecko, o której mowa w pkt. 3.

9. Opłaty, o których mowa w pkt. 3 i 4  nie obejmują kosztów wyżywienia dziecka.

Nauczyciele i inni pracownicy

W przedszkolu łącznie z dyrektorem pracują trzy nauczycielki i woźna oddziałowa w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwóch nauczycieli religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo każdy.

Przydział obowiązków i zadań jest zgodny z kwalifikacjami i kompetencjami pracowników.

Organy Przedszkola

Organami przedszkola są:

  1. dyrektor przedszkola
  2. rada pedagogiczna
  3. komitet rodzicielski

Dyrektor przedszkola kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Rada pedagogiczna i komitet rodzicielski są organami społecznymi i funkcjonują w oparciu o uchwalone regulaminy swojej działalności.

 

Opracowała:
Krystyna Jakubowska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2004-07-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-05-26

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2020-09-11

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-05-26