Zarządzenie Nr 3/08 

Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach 

z dnia 12 maja 2008 r. 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach. 

Na podstawie art.14 ust.4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 85) oraz uchwały Nr XX/226/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach dnia 13 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 92, poz.907 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 964) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 2/06 z 18 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Szczygoł

 

Załącznik do zarządzenia Nr 3/08
Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kleszczelach
z dnia 12 mahja 2008 r.

 

 

Regulamin organizacyjny

 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach określa organizację wewnętrzną i zakres działania Biblioteki.

§ 2. Biblioteka realizuje zadania zawarte w Statucie Biblioteki.

§ 3. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, odpowiada za jej funkcjonowanie, wykonywanie zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem i finansami.

§ 4. Rachunkowość prowadzi główna księgowa zatrudniona na 1/16 etatu.

§ 5. Do zadań kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach należy:

1) dbanie o powierzony księgozbiór i inny majątek Biblioteki;
2) udostępnianie książek i prasy w ustalonych dniach i godzinach pracy Biblioteki;
3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych;
4)opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
5) bieżące prowadzenie katalogów i przestrzeganie ustalonego układu książek na półkach;
6) konserwacja księgozbioru;
7) prowadzenie zakupu książek i konserwacji księgozbioru;
8) wysyłanie upomnień do czytelników dłużników;
9) prowadzenie bibliotecznej służby informacyjnej i wypożyczeń międzybibliotecznych;
10) popularyzacja książki poprzez formy żywego słowa i wizualne;
11) współpraca z innymi instytucjami;
12) nadzór nad punktami bibliotecznymi-zaopatrywanie ich w dostateczną ilość książek i udzielanie im wszelkiej pomocy;
13) sporządzanie okresowych sprawozdań z rozwoju czytelnictwa;
14) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w seminariach i szkoleniach;
15) przestrzeganie postanowień ustaw o ochronie danych osobowych;
16) przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie informacji Publicznej i przekazywanie Publikatorowi;
17) ponoszenie materialnej odpowiedzialności za powierzone mienie;
18) sporządzanie rocznego projektu i planu finansowego;
19) dysponowanie środkami finansowymi.

§ 6. Do zadań głównej księgowej należy:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegającymi na organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych;
2) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki;
3) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji oraz prawidłowe sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań i rozliczeń finansowych i statystycznych;
4) Czuwanie nad prawidłowością załatwiania całości spraw związanych z prowadzeniem rachunku bankowego;
5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
6) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
7) Przygotowanie projektu zakładowego planu kont i jego aktualizacja.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2008-05-12

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-04-17

Data modyfikacji: 2008-09-19

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-04-17