Zarządzenie Nr 1/ 06

Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach


z dnia 18 kwietnia 2006 r.w sprawie nadania regulaminu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach.

Na podstawie art.14 ust.4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.(Dz.U. z 1997 r. Nr 85) oraz uchwały Nr XX/226/06 Rady Miejskiej w Kleszczelach dnia 13 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 92, poz.907) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kleszczelach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Szczygoł

 

 

do zarządzenia Nr 1/06
Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kleszczelach
z dnia 18 kwietnia 2006 r.


R E G U L A M I N

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kleszczelach.


§ 1.1. Księgozbiór biblioteki jest przeznaczony dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

2. Osoba pełnoletnia powinna przy zapisie :

1) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania;

2) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu;

3) czytelnik niepełnoletni winien okazać legitymację szkolną i wypełnić zobowiązanie, które powinno być potwierdzone podpisem rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.

4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

5. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może korzystać on ze zbiorów biblioteki.

§ 2. 1. Kaucje od czytelników pobierane są w przypadku, jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem.

2. Kaucja jest ustalona przez bibliotekarza, w zależności od aktualnej wartości wypożyczanych książek.

3. Kaucja jest wypłacana przy zawrocie książek.

4. Nieodebrana kaucja zostaje przeznaczona na zakup księgozbioru.

§ 3. 1.Wypożyczyć można jednocześnie 4 książki.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni.

3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania.

4. Biblioteka może żądać zwrotu wypożyczonej książki przed terminem ustalonym w ust. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.

6. Przy wypożyczaniu dzieł wielotomowych można wypożyczyć jednocześnie połowę stanowiącą całość.

§ 4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5. 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania określa kierownik biblioteki:

1) za zagubioną książkę pobiera się kwotę ustaloną przez bibliotekarza lub inną książkę przydatną w bibliotece;

2) do całości odszkodowania włącza się koszt oprawy introligatorskiej, jeśli książka taką oprawę posiadała.

3. Na sumy wpłacone z tytułu kaucji, zagubienia lub zniszczenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

4. Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu 1 tomu z dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego - wpłaca aktualną wartość całości dzieła.

§ 6. 1. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera aktualną wartość przesyłki.

2. Na sumy wpłacone za upomnienia wpłacone przez czytelników, bibliotekarz wydaje pokwitowanie.

3. Jeśli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekarza odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki. Od tej decyzji przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do Burmistrza Miasta.

§ 8. Przy bibliotece może działać Koło Przyjaciół Biblioteki z obowiązującym regulaminem.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-04-18

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2007-04-17

Data modyfikacji: 2007-04-17

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2007-04-17