Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach

17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 10, tel. (85) 6818004 wew. 26, (85) 6818158 wew. 26

fax. (85) 6818004 wew. 15

e-mail: mopskleszczele@wp.pl

NIP: 543-18-58-032

Regon: 050667900

godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 

 

 

Kierownik MOPS: Ludmiła Młodzianowska 

 

Podstawa prawna działania:

- uchwała Nr IX/56/90 Gminnej Rady Narodowej w Kleszczelach z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach;

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 128, poz. 2255 z późn.zm.);

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm)

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 7340 z późn. zm.);

- uchwała Nr XX/155/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4322, z 2015 r. poz. 2065, z 2016 r. poz. 2005 oraz z 2017 r. poz. 1693).

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Kleszczele podległą Radzie Miejskiej w Kleszczelach. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową ich realizację. Nadzór nad działalnością bieżącą sprawuje Burmistrz Kleszczel, zaś nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do zadań MOPS należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1. Analizowanie i ocena zjawisk społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

2. Pobudzanie aktywności społeczności lokalnej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

3. Inicjowanie działań zapobiegających degradacji osób, rodzin i grup społecznych.

4. Prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom.

5. Organizowanie działalności w zakresie spraw opiekuńczo- wychowawczych.

6. Współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami i osobami fizycznymi.

7. Realizowanie m.in. następujących zadań zleconych gminie:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • przyznanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

8. Realizowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej:

 • przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
 • przyznanie pomocy rzeczowej,
 • udzielanie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • organizowanie pogrzebu.

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej uzależniona jest przede wszystkim od obowiązujących przepisów prawa. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczelach zatrudnione są cztery osoby:
- kierownik,
- 3 pracowników socjalnych: 2 w wymiarze pełnego etatu i 1 w wymiarze 1/2 etatu
- główny księgowy, w wymiarze 1/2 etatu,
- referent ds. świadczeń rodzinnych w wymiarze 1/2 etatu
Kierownik MOPS orac pracownicy socjalni posiadają niezbędne do wykonywania tego zawodu wykształcenie. Ich zadaniem jest obsługa klientów, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania (częściowo praca w terenie), opracowanie planu pomocy, wnioskowanie o określony jej rodzaj, prowadzenie pracy socjalnej.

Pracownik socjalny jest pełnomocnikiem ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tel. 085 6818004 wew. 25.

Opracowała: Ludmiła Młodzianowska

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Ludmiła Młodzianowska - kierownik MOPS

Data wytworzenia: 2004-07-31

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2005-05-26

Data modyfikacji: 2017-07-10

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2005-05-26