Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach w 2018 r. - nowa kadencja

 

Numer

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Wyniki głosowania

I/1/2018

22.11.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleszczelach

głosowanie tajne

I/2/2018

22.11.2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kleszczelach

głosowanie tajne

I/3/2018

22.11.2018 r.

w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Rady Miejskiej w Kleszczelach

głosowanie jawne imienne

I/4/2018

22.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kleszczelach

głosowanie jawne imienne

I/5/2018

22.11.2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kleszczelach

głosowanie jawne imienne

I/6/2018

22.11.2018 r.

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Kleszczelach

głosowanie jawne imienne

I/7/2018

22.11.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Kleszczel

głosowanie jawne imienne

II/8/2018

28.12.2018 r.

 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023

 głosowanie jawne imienne

II/9/2018 28.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. głosowanie jawne imienne
II/10/2018 28.12.2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w gminie Kleszczele dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 głosowanie jawne imienne
II/11/2018 28.12.2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. głosowanie jawne imienne
II/12/2018 28.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych głosowanie jawne imienne
II/13/2018 28.12.2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczele głosowanie jawne imienne
II/14/2018 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. głosowanie jawne imienne
II/15/2018 28.12.2018 r. w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Kleszczele do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce głosowanie jawne imienne
II/16/2018 28.12.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich głosowanie jawne imienne
II/17/2018 28.12.2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej głosowanie jawne imienne
II/18/2018 28.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym głosowanie jawne imienne
II/19/2018 28.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej głosowanie jawne imienne
II/20/2018 28.12.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2023 głosowanie jawne imienne
II/21/2018 28.12.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r. głosowanie jawne imienne
II/22/2018 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r. głosowanie jawne imienne
II/23/2018 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r. głosowanie jawne imienne
II/24/2018 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r. głosowanie jawne imienne
II/25/2018 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Klesczelach na 2019 r. głosowanie jawne imienne
II/26/2018 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r. głosowanie jawne imienne
II/27/2018 28.12.2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 głosowanie jawne imienne
II/28/2018 28.12.2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok głosowanie jawne imienne

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-11-22

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-06-20

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-11-30