uchwała  nr

rady miejskiej w kleszczelach

z dnia 02.03.2005 r.

                                                                                                                                 w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4, pkt 9 lit. d, e i plt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) oraz art. 184ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( dz. U Nr 249, poz. 2104) uchwala się , co nastepuje:

§ 1. Ustala się :

           Dochody budzetu gminy w wysokości  5.900.540 zł.   - zgodnie z załącznikiem nr 1,

           Wydatki budżetu gminy w wysokości          w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2,

           Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości        - zgodnie z załącznikiem nr 3,

           Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie            stanowią następujące przychody –

§ 2. Ustala się :

           Plan przychodów  zakładów budżetowych w wysokości 122.000 zl w tym dotacja z budżetu w wysokości 100.000 zł.

           Plan wydatków zakładów budżetowych w wysokości 122.000 zl. – zgodnie z załącznikiem nr 4.

           Plan przychodów jednostek kultury w wysokości 180.000 zł w tym dotacja z budżetu w wysokości 170.000 zł.

           Plan wydatków jednostek kultury w wysokości 180.000 zl. – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się:

            limit wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości         - zgodnie z załącznikiem nr 6,

            wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r.-  zgodnie z zalącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 3.000 zl, oraz wydatki w kwocie – 7.000 zl. zgodnie z zalącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. przyjmuje się prognozę kwoty  długu stanowiącą załącznik nr 10.

§ 7. Dochody w kwocie 32.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 3.000 zł.

§ 10. Ustala się plan dotacji dla innych podmiotów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Postanaiwa się:

1Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 300.000 zl. z przeznaczeniem na………………..

2. spłata kredytu nastąpi w latach 2006-2009 z dochodów budzetowych ,

3 Upoważnia się Burmistrza do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1.                lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę gminy.

2.                zaciągania długu ( zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku nr

3.                samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty

4.                Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

5.                przekazywania uprawnień dokonywania zmian planowanych wydatków podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budzetopwym w wysokości 300.000 zl.

§ 14. wykonanie uchwaly powioerza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2006 r. i podlega oło

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk

Data wytworzenia: 2006-03-03

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Data wprowadzenia: 2006-11-15

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2006-11-15

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2006-11-15