Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy 21.12.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

            W dniu 21 grudnia 2018 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, pokój nr 8, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1) Przedstawienie porządku posiedzenia.

2) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach.

3) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019–2023,

b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,

c) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w gminie Kleszczele dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.,

e) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych,

f) Statutu Gminy Kleszczele,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.,

h) wskazania przedstawiciela Gminy Kleszczele do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

i) zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,

j) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

k) ustalenia zasad wypłaty diet radnym,

l) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,

m) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,

n) dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

4) Przedstawienie projektów stawek podatków na 2019 r.:

a) podatek rolny,

b) podatek leśny.

5) Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2023 i projektu budżetu gminy na 2019 r.:

a) przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej,

b) przedstawienie projektu budżetu gminy,

c) przedstawienie opinii Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024 i projektu budżetu gminy na 2019 r.,

d) opracowanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024 i projektu budżetu gminy na 2019 r.

6) Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

7) Sprawy różne.

 Początek posiedzenia o godz. 9.00.

Kleszczele, dnia 13 grudnia 2018 r

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy

     Marek Martynowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Trofimiuk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-12-14

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-12-14