Ogłoszenie o VII sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach

W dniu 21 listopada 2019 r. odbędą się obrady VII sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.

Przewidziany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytej w dniu 10 września 2019 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kleszczel w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Kleszczele w roku szkolnym 2018/2019.
 7. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie Kleszczele.
 8. Ustalenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2020 r.:
 1. przedstawienie propozycji stawek podatków,
 2. opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie projektów stawek podatków rolnego i leśnego na 2020 r.,
 3. ustalenie stawki podatku rolnego,
 4. ustalenie stawki podatku leśnego.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kleszczele.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.;

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

13. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r.:

 1. Wojewody Podlaskiego,
 2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce
 3. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim,
 4. Burmistrza Kleszczel,
 5. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleszczelach.

 15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.

Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19.

 

Kleszczele, dnia 14 listopada 2019 r.   

Przewodniczący Rady

             mgr Aleksy Roszczenko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Walentyna Sidoruk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-11-14

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2019-11-14

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2019-11-14