Ogłoszenie o II sesji Rady Miejskiej


W dniu 28 października 2018 r. odbędą się obrady II sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.


Przewidziany jest następujący porządek obrad:
1) Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.
4) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kleszczel w okresie między sesjami.
5) Powzięcie uchwał w sprawach:
a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu„ na lata 2019–2023,
b) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023,
c) w sprawie ustanowienia programu osłonowego w gminie Kleszczele dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych,
f) Statutu Gminy Kleszczele,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.,
h) wskazania przedstawiciela Gminy Kleszczele do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,
i) zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich,
j) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
k) ustalenia zasad wypłaty diet radnym,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023,
n) dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
o) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r.,
p) przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r.,
q) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r.,
r) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r.,
s) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kleszczelach na 2019 r.
6) Ustalenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2019 r.:
a) przedstawienie propozycji stawek podatków,
b) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie projektów stawek podatków na 2019 r.,
c) ustalenie stawki podatku rolnego,
d) ustalenie stawki podatku leśnego.
7) Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.:
a) przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 wraz z autopoprawkami i uzasadnieniem,
b) przedstawienie projektu budżetu gminy na 2019 r. wraz z autopoprawkami i uzasadnieniem,
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024 i projektu budżetu gminy na 2019 r.,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 r. oraz możliwości sfinansowania deficytu,
f) dyskusja,
g) powzięcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024,
h) powzięcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
8) Wolne wnioski i informacje.
9) Zamknięcie obrad.


Obrady rozpoczną się o godzinie 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1 Maja 19.


Kleszczele, dnia 21 grudnia 2018 r.                


Przewodniczący Rady

              mgr Aleksy Roszczenko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Kleszczelach

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Trofimiuk - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Walentyna Sidoruk

Modyfikujący: Walentyna Sidoruk

Data modyfikacji: 2018-12-21

Opublikował: Walentyna Sidoruk

Data publikacji: 2018-12-21